Cursus in Friesland.nl

Een leven lang leren in Fryslan!

Wolle jo in taal (better) leare? Wolle jo in oplieding dwaan om jo karriêre in nij setsje te jaan? Wolle jo jo talinten ûntdekke en ûntwikkelje? Gewoan nocht om wat moais te meitsjen yn in boeiende kursus? Ferlet fan nije perspektiven of ferdjipping? Wolle jo oaren moetsje dy’t deselde ynteressen hawwe as josels?

Leare is in effektive en ek aardige manier om belutsen te bliuwen by de maatskippij en de maatskippij by jo te belûken! Fryslân hat jo hiel wat te bieden. Dizze side www.cursusinfriesland.nl helpt jo op wei.

Sjoch op it ‘pripboerd’ en klik nei it oanbod fan ûndersteande organisaasjes.

Lear foar jo berop

Afûk | AOC Friesland | Friesland College | ROC Friese Poort

Leer voor je plezier

Afûk | AOC Friesland | Bibliotheek Leeuwarden | Folkshegeskoalle Schylgeralân | Hoger Onderwijs voor Ouderen | ROC Friese Poort | Volksuniversiteit Friesland | Stichting Welzijn Ouderen Leeuwarden


Kontakt

Dizze website is in inisjatyf fan: Afûk, AOC Friesland, Bibliotheek Leeuwarden, Friesland College, Folkshegeskoalle Schylgeralân, Hoger Onderwijs voor Ouderen (NHL), ROC Friese Poort en Volksuniversiteit Friesland yn it ramt fan de promoasje fan ‘in libben lang leare’.

Regionale organisaasjes dy’t har ek mei dizze portal website presintearje wolle noegje wy út om kontakt op te nimmen mei de redaksje: AOC Friesland , ôfd. Communicatie p.vdwerff@ca.aocfriesland.nl , Friesland College en Volksuniversiteit Friesland a.birkhoff@fcroc.nl.

Kolofon

Dizze website kaam mei ta stân troch in bydrage fan de Wike fan it learen 2005.

Sjoch www.weekvanhetleren.nl